by suu4leaf

 嘩嘩~我聽晚去睇Soler啦!呢個係繼99年LUNA SEAo黎香港之後,我第二個全場企位o既live… 好期待呀!好想快D見到Soler真人呀!(唔,我都係鍾意細佬多D)哈哈… 但其實我都分唔到邊個打邊個

Advertisements